GAVETA INTERIOR H89 VIONARO

1 – ILHARGA GAVETA

GAVETAS ANTRACITA

503.300.024.958 – ILHARGA GAVETA 89 X 300MM ANTRACITA GRASS VIONARO

503.350.024.958 – ILHARGA GAVETA 89 X 350MM ANTRACITA GRASS VIONARO

503.400.024.958 – ILHARGA GAVETA 89 X 400MM ANTRACITA GRASS VIONARO

503.450.024.958 – ILHARGA GAVETA 89 X 450MM ANTRACITA GRASS VIONARO

503.500.024.958 – ILHARGA GAVETA 89 X 500MM ANTRACITA GRASS VIONARO

GAVETAS BRANCO

503.350.306.958 – ILHARGA GAVETA 89 X 350MM BRANCO GRASS VIONARO

503.450.306.958 – ILHARGA GAVETA 89 X 450MM BRANCO GRASS VIONARO

503.500.306.958 – ILHARGA GAVETA 89 X 500MM BRANCO GRASS VIONARO

2 – CORREDIÇA DIN. EXTRAÇÃO TOTAL

403.300.300.958 – CORREDIÇA DIN. EXTRAÇÃO TOTAL 300MM DYNAPRO AIRMATIC 40KG

403.350.300.958 – CORREDIÇA DIN. EXTRAÇÃO TOTAL 350MM DYNAPRO AIRMATIC 40KG

403.400.300.958 – CORREDIÇA DIN. EXTRAÇÃO TOTAL 400MM DYNAPRO AIRMATIC 40KG

403.450.300.958 – CORREDIÇA DIN. EXTRAÇÃO TOTAL 450MM DYNAPRO AIRMATIC 40KG

403.500.300.958 – CORREDIÇA DIN. EXTRAÇÃO TOTAL 500MM DYNAPRO AIRMATIC 40KG

403.600.300.958 – CORREDIÇA DIN. EXTRAÇÃO TOTAL 600MM DYNAPRO AIRMATIC 40KG

403.750.300.958 – CORREDIÇA DIN. EXTRAÇÃO TOTAL 750MM DYNAPRO AIRMATIC / TIPMATIC 40KG

 

3a 3b 3c – CJ. ACESSÓRIOS GAVETA

503.891.224.958 – CJ. ACESSÓRIOS GAVETA H89 VIONARO ANTRACITA GRASS 136100123

503.891.206.958 – CJ. ACESSÓRIOS GAVETA H89 VIONARO BRANCO GRASS 136100125